Semalt: Darodar.com näme we kanunymy?

2014-nji ýylda darodar.com diýlip atlandyrylýan bir saýtyň köpelmegi web döredijileri we blogçylary gaharlandyryp başlady. Web ussalary darodar.com-yň Google Analytics hasaplarynda bardygyny gördüler. Darodar.com elmydama ugrukdyrylan traffik bölüminde görkezilýär we Google Analytics maglumatlaryna bikanun ýaly görünmek bilen täsir edýär. Sahypaňyza köp girip biler we bu ugrukdyryşlar her gün goşmaça 40 sahypa tomaşaçydan geçip biler. Trafik zyýansyz ýaly bolup görünse-de, dürli web döredijiler we bloggerler näbelli bir sahypanyň Google Analytics maglumatlaryna päsgel berýändigi sebäpli bizar boldular we ýadadylar. Darodar.com zyýanly traffigi herekete getirýär we web döredijiler ondan gutulmagyň käbir usullaryny döretdiler.

Darodar näme edýär we näme üçin?

Darodar özüni gözleg motorynyň netijelerinde web sahypaňyzyň reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edip biljek professional we meşhur webmaster analitik guraly diýip atlandyrýar. Darodar.com, bäsdeşleriňiziň nyşana alan açar sözlerine baha bermäge we gözegçilik etmäge kömek etjekdigini we birnäçe iş gününiň dowamynda yzarlap boljak we ýokary hilli traffigi iberjekdigini aýdýar. Semalt hünärmeni Artem Abgarianyň pikiriçe, darodar.com bäsdeş seljeriş programmasydyr. Google Analytics maglumatlaryňyzy bulaşdyrýar we soňra bäsdeşleriňiz bilen paýlaşyp boljak sahypaňyzdan maglumat ýygnaýar. Darodaryň saýtlary gözden geçirmegiň maksadyny kesgitlemek gaty kyn bolsa-da, her gün maglumat ýygnaýandygyny duýýarys.

Erbet botmy ýa-da rus balykmy?

Darodar.com-yň erbet botdygyny ýa-da rus balykdygyny aýtmak kyn. Bu kompaniýa 2013-nji ýylda Bütindünýä Kerebinde geçirijilik giňligini çekip başlanda, dürli web ussatlary ýokary hilli trafik iberýändigini we botlaryň zyýansyzdygyny çaklaýarlar. Darodar.com erbet bot bolsa, sahypaňyzyň geçirijilik ukybyna hökman täsir eder we gözleg motorynyň sanawyny üýtgedip, birnäçe günüň içinde haýallaşar. Rus balyk bolsa, Darodar Google Analytics hasabyňyza girer we sahypaňyzy öz baglanyşyklaryny döretmek üçin ulanar. Bu kompaniýanyň wekiliniň Skype hasabynda Darodaryň Amerikada ýerleşýändigi aýdylýar. Webmaster çörek böleklerini darodar.com saýtyndan yzarlanda, kompaniýanyň Russiýada ýerleşýändigini we özüni Amerikan firmasy hökmünde mahabatlandyrýandygyny aýtdy.

Darodar.com-ny nädip bloklamaly?

“Google Analytics” hasabyňyzda salgylanma hökmünde darodar.com-dan aýryp bilersiňiz ýa-da .htaccess faýlynda ýok edip bilersiňiz. Birinji usul üçin, Admin> Filtrler> + Täze süzgüç bölümine girip, süzgüçiňize darodar.com diýip at bermeli. Soňra Aýyrmak opsiýasyny saýlamaly we oňa süzgüç goşmaly. Penjiräňizi ýapmazdan ozal sazlamalary ýatda saklamagy ýatdan çykarmaň. Ikinji usulda, darodar.com-y göni .htaccess faýlyňyzda blokirläp bilersiňiz. Birinji ädim bu faýly açmak we oňa aşakdaky kody goşmak:

RewriteEngine açyň

# Görnüşler + FollowSymlinks

RewriteCond% {HTTP_REFERER} darodar \ .com [NC]

RewriteRule. * - [F]

Bu kody goşanyňyzdan soň, üýtgeşmeleri yzyna alyp bilmersiňiz we sahypaňyzy şeýle ulanmaly bolarsyňyz.

mass gmail